Biệt thự Hòn Thơm nằm tại tổ hợp điểm vui chơi Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley định hướng. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc có 1-0-2. Không chỉ “mang nét độc đáo vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn rất đáng là trạm dừng chân hoàn hảo để trải qua hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được xem là minh chứng cho sự sáng tạo, góc nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp mở ra cơ hội đầu tư an toàn và cơ hội sinh lợi nhuận vượt trội cho người mua đầu tư. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:04:06 (150d)